Shimano Catana FX 

Shimano Vengance

Shimano Catana EX Telespin

Shimano Forcemaster

Shimano Aernos 

Shimano Sedona

Shimano Technium 

Shimano Yasei